Fundacja

Równolegle z biznesem zajmujemy się także działalnością niekomercyjną. Całość koordynowana jest przy pomocy Fundacji Europamaxima. Głównym celem fundacji jest działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Głównymi zadaniami są tu więc:

 1. Promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 2. Rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami różnych krajów.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Podejmowanie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 5. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 7. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego , w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 10. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych oraz osób niezrzeszonych współpracujących z organizacjami pozarządowymi.
 12. Aktywizacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
 13. Rozwój turystyki i krajoznawstwa
 14. Promocja i organizacja wolontariatu
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację współpracy pomiędzy Polską i pozostałymi krajami.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, uczelni, instytutów naukowych oraz osób prawnych i fizycznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 3. Przygotowywanie opracowań, analiz i sondaży.
 4. Współpracę międzynarodową w obszarze zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych zachodzących w świecie.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.
 6. Udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjowanie postaw obywatelskich.
 7. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji (min. Szkoleń, warsztatów, seminariów, oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych .
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 9. Fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności Fundacji
 10. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami fundacji.
 11. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 12. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
 13. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
 14. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 15. Świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek zainteresowań.
 16. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata.
 17. Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku.
 18. Udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków.
 19. Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 20. Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.
 21. Prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą.
 22. Tworzenie, uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem.
 23. Organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy.
 24. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem fundacji.
 25. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego.
 26. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.
 27. Wspieranie i organizowanie wymiany naukowej, technicznej, kulturalnej, sportowej i turystycznej między narodami, a także uczestnictwo w programach wymiany osób z innymi krajami, współpraca ze społecznościami polskimi z różnych krajów.

Bardzo chętnie podzielimy się z Państwem swoim doświadczeniem także i na tym polu. Jesteśmy też otwarci na nowe pomysły, mieszczące się w profilu naszej działalności.


Agencja Wydawniczo Reklamowa IKaT Press

wydawca serwisu www.europamaxima.eu
Braniewo, ul. Staszica 9
tel. +48602153412
Mail: redakcja@europamaxima.eu, ikatpress@wim.pl